Home Test

Tìm Hiểu

100,000 ₫ /tháng ₫ mọi month


 • -
 • -
 • Không có phí thiết lập
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Danh mục dự án
 • Không giới hạn Thành viên của nhóm
 • Không giới hạn Chứng thực
 • 0 B Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Truy cập mỗi tháng
 • Giao diện miễn phí
 • Thương mại điện tử
 • Thương mại xã hội
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Marketing trực tiếp
 • POS: 1 cửa hàng
 • Hệ thống tích điểm thưởng
 • Quản lý tự động hóa
 • Tiếp thị liên kết đa kênh

Starter

200,000


 • -
 • -
 • Không có phí thiết lập
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Danh mục dự án
 • Không giới hạn Thành viên của nhóm
 • Không giới hạn Chứng thực
 • 0 B Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Truy cập mỗi tháng
 • Giao diện miễn phí
 • Thương mại điện tử
 • Thương mại xã hội
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Marketing trực tiếp
 • POS: 1 cửa hàng
 • Hệ thống tích điểm thưởng
 • Quản lý tự động hóa
 • Tiếp thị liên kết đa kênh

Grower

250,000


 • -
 • -
 • Không có phí thiết lập
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Danh mục dự án
 • Không giới hạn Thành viên của nhóm
 • Không giới hạn Chứng thực
 • 0 B Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Truy cập mỗi tháng
 • Giao diện miễn phí
 • Thương mại điện tử
 • Thương mại xã hội
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Marketing trực tiếp
 • POS: 5 cửa hàng
 • Hệ thống tích điểm thưởng
 • Quản lý tự động hóa
 • Tiếp thị liên kết đa kênh

Expander

300,000


 • -
 • -
 • Không có phí thiết lập
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Danh mục dự án
 • Không giới hạn Thành viên của nhóm
 • Không giới hạn Chứng thực
 • 0 B Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Truy cập mỗi tháng
 • Giao diện miễn phí
 • Thương mại điện tử
 • Thương mại xã hội
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Marketing trực tiếp
 • POS: 5 cửa hàng
 • Hệ thống tích điểm thưởng
 • Quản lý tự động hóa
 • Tiếp thị liên kết đa kênh